Q1: Wie is eindverantwoordelijk voor de teamindeling?
A: De eindverantwoordelijkheid voor de teamindeling ligt bij de TC o.l.v. het Jeugdbestuur, dat ook de uitgangspunten/ criteria vaststelt waar de teamindeling aan moet voldoen.

Q2: Welke criteria zijn bepalend voor de teamindeling?
A: Uitgangspunt is dat elk team voldoende in balans is om op een passend niveau te functioneren en er een basis is voor goede sociale cohesie. Onder sociale cohesie verstaan we niet alleen de teamvorming van het team zelf, maar ook de betrokkenheid en samenspel van de ouders. Dat geldt voor alle teams. Spelers worden in hun eigen leeftijdsgroep (geboortejaar) ingedeeld.

In de onderbouw; Vanaf de O8 – O12 werken we met een indeling naar sterkte van de teams, maar zijn er geen verschillen in frequentie en kwaliteit van de trainingen: ook op die manier gelijke kansen voor alle spelers.

In de midden/ bovenbouw: Vanaf de O13 t/m O17 geldt dat de sociale cohesie in de breedte teams en de ontwikkelmogelijkheden van de spelers bepalend zijn voor de indeling, samen met de optimale aantallen per team. Voor de selectieteams O13 t/m O17 speelt daarnaast het prestatieve aspect, mentale, inzet en het talent van de spelers een rol.

Q3: Wie bepaalt de teamindeling voor het komende seizoen?
A: De TC stelt de teamindeling voor alle teams vast. Dat doet de TC in samenspraak met Reduan die een adviserende, ondersteunende rol heeft in dit proces. De TC stemt onderling de mogelijkheden voor dispensatie e.d. af. Dit is alleen in het uiterste geval wanneer het niet mogelijk is om een team samen te stellen uit dezelfde leeftijdscategorie. De TC en Reduan zijn daarmee samen verantwoordelijk voor de hele indeling van de jaarlaag waarin de TC de uiteindelijke beslissing neemt. Wanneer er problemen of dilemma’s zijn bij de teamindeling waar men onderling niet uit komt, beslist het Jeugdbestuur.

Q4: Hoe wordt bepaald welke trainer voor welke groep staat?
A: DHSC heeft ervoor gekozen om vanaf de O13 selectieteams een trainer met minimaal UEFA C papieren of trainer op de cursus voor UEFA C op de groep te zetten. Hiervan gaan twee trainers in het seizoen 2020/2021 de cursus UEFA C volgen. DHSC heeft nog niet de luxe om onafhankelijke trainers met papieren en ervaring aan te stellen voor de onderbouw. Voor in de onderbouw wil DHSC de pupillencursus aanbieden aan trainers die daarvoor open staan. Hierdoor hopen wij als club zijnde dat er trainers zich ontwikkelen en gesteund voelen. Tevens wordt er gekeken of de trainer past binnen het trainersprofiel van de leeftijdsgroep.

Q5: Waar kan ik voorkeuren voor mijn kind doorgeven?

A: Voorkeuren en wensen voor de indeling van je kind kun je doorgeven aan Marcel van het Jeugdbestuur via jeugd@vvdhsc.nl, of (als je kind nog niet is ingedeeld) bij Marcel. Marcel zal deze wensen doorgeven/ bespreken met de TC die de teamindeling maakt.

Q6: Hoe gaat de teamindeling voor meisjes/ meiden?
A: In de onderbouw gaan we uit van een gemixte samenstelling van teams en voetballen een paar meisjes dus mee met de jongens. Als er in de onderbouw een groep meiden graag in een meidenteam wil voetballen, is het bij voldoende aantal wellicht mogelijk om een meidenteam te vormen. Dit wordt per jaarlaag afgewogen op basis van de belangstelling en de consequenties voor de andere teams.

Q7: Hoe gaat DHSC om met instroom ‘van buiten’ in de hogere teams?
A: DHSC wil ook talent uit de regio een kans geven. Daarbij geldt wel een aantal criteria. Er moet sprake zijn van evident meer technische/tactische kwaliteit dan bij de huidige spelers. Ook mag de instroom van ‘buiten’ niet ten koste gaan van de doorstroom uit ‘eigen’ teams en de sociale cohesie in de teams. Daarnaast moeten spelers van buiten zich meerjarig willen aansluiten bij DHSC en moet het (ook voor de ouders) praktisch haalbaar zijn. Tenslotte moet deze instroom passen in het totaalaantal spelers per leeftijdsgroep. Het beleid is niet om met de selectieteams zo hoog mogelijk te willen spelen, maar om deze teams op een passend niveau te laten ontwikkelen in hun prestatie. Hoe gaat dit in zijn werk? Spelers van andere clubs die zich melden, kunnen tijdelijk (t/m 11 Juni) nog meetrainen met selectieteams om te kijken welke kwaliteiten zij bezitten en of zij passen bij één van de teams van DHSC. Dit jaar moeten we dat met zeer beperkte informatie doen vanwege de corona-crisis. Mede op basis daarvan bepaalt de TC in samenspraak met Reduan of en wie er in kunnen stromen.

Q8: Bij wie kan ik terecht bij vragen/ klachten over de teamindeling?
A: Bij vragen of problemen met de teamindeling kun je terecht bij het Jeugdbestuur of via jeugd@vvdhsc.nl. Het Jeugdbestuur zal dit bespreken met de TC en de TC zal dan contact opnemen en uitleg geven waarom deze keuze is gemaakt.

Q9: Wat doet DHSC aan een positief sportklimaat in de teams?
A: Bij alle teams streven we ernaar dat in het begin van het nieuwe seizoen de ouders, trainers een sessie hebben samen met het Jeugdbestuur en TC. Hierin wordt concreet besproken hoe wij het komend seizoen willen werken aan de ontwikkeling van een speler, teamgeest, sportiviteit, betrokkenheid en plezier. Dit zal gebeuren in avonden waarin leeftijdsgroepen apart van elkaar worden uitgenodigd. De O8, O9 en O10 op één avond. De O11 en O12 op één avond. De O13 t/m O17 op één avond.

Ga terug