• Utrecht 26 juni 2024,

   

  Beste leden, oud-leden en niet-leden van vv DHSC,

  • Hieronder plaatsen wij het Persbericht, zoals dit z.s.m. ook geplaatst zal gaan worden in een regionaal dagblad.
  • Op korte termijn zal de liquidatie-commissie met een uitgebreide nadere verklaring komen waarin zal worden aangegeven:

  a)     hoe vv DHSC in deze situatie terecht heeft kunnen komen,  

  b)     wat de huidige en nieuwe vervolgstappen zullen zijn met betrekking tot de (financiële) afwikkeling (‘de liquidatie’) van vv DHSC,

  c)     alsmede zal daarin worden aangegeven wat de mogelijke toekomst kan zijn op ons sportcomplex, met hopelijk weer een voetbalvereniging.

  Wij willen, langs deze weg, iedereen die zijn/haar hart heeft of had liggen bij de  voetbalvereniging Dos Holland Stichtse Boys Combinatie hartelijk danken voor  hun inbreng en steun voor de vereniging.

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  PERSBERICHT van vv DOS Holland Stichtse Boys Combinatie (DHSC)

   24-06-2024 heeft er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) plaats gevonden. 

  Gezien de nijpende -financiële- situatie van DHSC heeft het bestuur hiertoe moeten besluiten en daarnaast ook het besluit genomen om bij het uitschrijven deze BALV niet de statutaire termijn van minimaal 14 dagen in acht te (kunnen) nemen. Dit is ook meegedeeld tijdens deze BALV. Het ledenaantal van de aanwezige leden was wel minimaal 75% van het huidige ledenbestand, hiermee voldeed het bestuur derhalve wel aan de statuten.         

  Genomen besluiten: 

  • De beide (nog overige) bestuursleden zijn vrijwillig afgetreden en ten gevolge hiervan is er geen bestuur meer.    Het bestuur is derhalve geheel ontbonden;
  • De vereniging DOS Holland Stichtse Boys Combinatie is ‘in liquidatie’;
   • De inschrijving in de KvK blijft derhalve bestaan, met de vermelding ‘in liquidatie’;
   • Er zullen volgend seizoen (2024-2025) geen teams worden ingeschreven bij de KNVB;
   • Er wordt een commissie aangesteld die de ‘liquidatie-afwikkeling’ zal doen

  Indien er leden zijn die tegen deze genomen besluiten in bezwaar wensen te gaan, dan hebben deze tot 14 dagen na dit persbericht daartoe de mogelijkheid en kunnen hun bezwaarschrift -met redenen omkleed- insturen naar het op de website van vv DHSC aangegeven correspondentie-adres.